สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 8 17 1
ป.2 7 12 19 1
ป.3 10 3 13 1
ป.4 13 9 22 1
ป.5 13 8 21 1
ป.6 6 12 18 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 4 6 10 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 69 65 134 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 8 17 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.2/1 7 12 19 นางสาวสายทอง ทัพธานี
ป.3/1 10 3 13 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
ป.4/1 13 9 22 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
ป.5/1 13 8 21 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
ป.6/1 6 12 18 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 4 2 6
อ.2/1 4 6 10 นางธรรมภรณ์ พญาใจ
อ.3/1 3 5 8 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม
รวม 69 65 134